دلایل حذف آگهی

ثبت آگهیجستجوآگهی من

انتقاد و پیشنهادگزارش تخلف

پرداختقوانین

دلایل حذف آگهی

حذف آگهی تکراری

تکرار آگهی دربازه زمانی کوتاه

دسته بندی اشتباه

هر آگهی را در یک شهر فقط می توانید قرار دهید

محتوای نامناسب دارد